Johannes Ockeghem

Saint-Ghislain ( ca. 1410 ) - Tours ( 1497 )