Condicions Generals de Compravenda

Condicions Generals de compravenda de la botiga de Tritó, S.L. al que s'accedeix a través del lloc web www.trito.es

Mitjançant aquest document, s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte, la compravenda de productes oferts des de la pàgina web www.trito.es, titularitat de TRITO, S.L. (d'ara endavant EL PRESTADOR DEL SERVEI), amb domicili a l’Avda. de la Catedral, 3 C.P. 08002 de Barcelona, amb CIF: B59824656, i les persones físiques (d'ara endavant CONTRACTANT) que manifestin la voluntat de comprar els esmentats productes mitjançant la sol•licitud realitzada via Internet a través d'aquest lloc web. Aquestes sol•licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a les que van associades les presents Condicions Generals que el CONTRACTANT ha de consultar amb caràcter previ a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposen a través del lloc web www.trito.es les presents Condicions Generals, per tal que les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti, no podent el CONTRACTANT comprar el producte sense que s'hagi produït l'esmentada consulta. El CONTRACTANT sempre disposarà d'aquestes Condicions Generals en un lloc visible de la web.

Les presents Condicions Generals unides a la sol•licitud dels productes concrets realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre EL PRESTADOR DEL SERVEI i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions Generals.

PRIMERA. - OBJECTE DE LES CONDICIONS GENERALS
Per les presents Condicions Generals EL PRESTADOR DEL SERVEI, es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol•licitat a través del lloc web www.trito.es a canvi d'un preu determinat. Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el CONTRACTANT declara que: a) Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar. b) Que ha llegit, comprès i que accepta les presents Condicions Generals.

SEGONA. LEGISLACIÓ APLICABLE
Les presents Condicions Generals, estan subjectes al disposat al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1998 de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

TERCERA. ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
EL PRESTADOR DEL SERVEI es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través d'aquesta pàgina web. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la web en el moment que el CONTRACTANT adquireixi els corresponents productes.

QUARTA. - DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI
4.1. Lliurament del producte. - EL PRESTADOR DEL SERVEI es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el CONTRACTANT assenyali al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s'uneixen a les presents Condicions Generals. EL PRESTADOR DEL SERVEI no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT al formulari de comanda no s'ajustin a la realitat o hagin estat omeses. El termini de lliurament aproximat per a cada producte serà el que, en el seu cas, s’indiqui al correu electrònic de confirmació de compra. En el cas que el producte no es trobi en estoc, EL PRESTADOR DEL SERVEI informarà al CONTRACTANT del nou termini per correu electrònic. 4.2. Responsabilitat del PRESTADOR DEL SERVEI. - EL PRESTADOR DEL SERVEI en cap cas serà responsable en relació amb: 4.2.1. Els errors o retards ocasionats pel CONTRACTANT a l'hora d'introduir les seves dades al formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, a causes de cas fortuït o a força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe del PRESTADOR DEL SERVEI. En tot cas, EL PRESTADOR DEL SERVEI es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar en una solució ràpida i satisfactòria de la incidència. 4.2.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficaç i de mala fe per part del CONTRACTANT. 4.2.3. De la no operativitat o problemes en l'adreça electrònica facilitada pel CONTRACTANT per a la tramesa de la confirmació de la comanda. 4.2.4. Dret de desistiment: EL PRESTADOR DEL SERVEI reconeix al CONTRACTANT el dret de desistiment en els termes i terminis reconeguts en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en el cas dels quals EL PRESTADOR DEL SERVEI reemborsarà al CONTRACTANT l'import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables, al número de compte indicat pel CONTRACTANT. El CONTRACTANT disposa d'un termini, per exercir el dret, de 7 dies hàbils a comptar des del lliurament del producte, considerant-se com tal data, llevat de prova en contrari, la indicada al document de lliurament firmat pel mateix. A efectes d'exercir aquest dret el CONTRACTANT haurà d'emplenar el document [enllaç al model de document de desistiment] que a aquests efectes s'ha creat i notificar-ho al PRESTADOR DEL SERVEI, en alguna manera admesa en dret i en els terminis previstos, a la direcció inclosa a l'inici de les presents Condicions Generals enviant així mateix, el corresponent producte. En qualsevol cas el CONTRACTANT es farà càrrec dels costos directes de devolució del citat producte, així com de qualsevol desperfecte produït en el mateix com a resultat de la seva devolució. 4.2.5. Garanties: EL PRESTADOR DEL SERVEI, s'obliga al lliurament del producte en perfecte estat, quedant exempt de tota responsabilitat en relació amb les possibles ruptures o defectes als paquets del producte produïts després del lliurament del mateix. En aquest supòsit el CONTRACTANT renúncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles danys o perjudicis. EL PRESTADOR DEL SERVEI respondrà, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, de la conformitat en el moment de lliurament del producte, amb les presents Condicions Generals així com, especialment, amb la fitxa de cada producte que aparegui a la pàgina web en el moment de la seva adquisició o que sigui lliurada al CONTRACTANT. El CONTRACTANT, abans de firmar el lliurament de la comanda haurà de revisar que el producte es lliuri en perfecte estat, si dóna la seva aprovació en el moment de lliurament es presumirà, per ambdues parts, que el producte és conforme amb les presents Condicions Generals així com amb la seva corresponent fitxa. 4.2.6. Terminis: EL PRESTADOR DEL SERVEI respon durant un termini de dos anys, a comptar des del lliurament del producte, de qualsevol falta de conformitat manifestada en el moment de lliurament del producte, en relació amb les presents Condicions Generals i a la seva fitxa corresponent. En qualsevol cas el CONTRACTANT té un termini de dos mesos per informar EL PRESTADOR DEL SERVEI de la falta de conformitat del producte, des del moment en què aquesta hagués estat detectada. En el cas que l'esmentada falta de conformitat hagués estat detectada transcorreguts els 6 mesos des del lliurament del producte, serà el CONTRACTANT qui hagi de demostrar que l'esmentada falta de conformitat ja existia en el moment del citat lliurament. En aquest cas EL PRESTADOR DEL SERVEI farà les accions raonables a efectes de que el CONTRACTANT pugui contactar amb el fabricant del producte a efectes de trobar la millor solució en cada cas concret, sense que EL PRESTADOR DEL SERVEI s'obligui a l'obtenció de cap resultat concret. 4.2.7. En cas de falta de conformitat del producte amb les presents Condicions Generals o de la seva corresponent fitxa, sempre que es compleixin els requisits aquí exposats, el CONTRACTANT podrà: - Exigir la reparació o substitució del producte, segons les regles establertes al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. - Exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte, quan la reparació substitució del producte no fossin possibles. En cap cas no es resoldrà el contracte quan la falta de conformitat sigui d'escassa importància.

CINQUENA. - DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT
5.1. Pagament. - El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l'import pel producte efectivament sol•licitat en la quantia i forma següents: 5.1.1. Import. - La remuneració pel producte efectivament sol•licitat pel CONTRACTANT en funció del producte sol•licitat serà l'assenyalada al lloc web i la que figuri a la sol•licitud concreta del CONTRACTANT en cada moment, sol•licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen al lloc web apareixen sempre amb l'IVA inclòs. Addicionalment al preu que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts haurà de sumar-se-li les despeses de tramesa pertinents. En tractar-se de tarifes que en cap moment no aplica EL PRESTADOR DEL SERVEI, les mateixes seran sempre les ofertes oficialment pel servei estatal de correus o per les companyies privades de missatgeria; EL PRESTADOR DEL SERVEI no generarà cap benefici per aquestes tarifes, que es compromet a comunicar el cost global tant del producte com de les despeses de tramesa sempre prèviament al CONTRACTANT abans de formalitzar la pròpia compra i al correu electrònic de confirmació de la mateixa. 5.1.2. Formes de pagament. - El CONTRACTANT haurà d'abonar l'import corresponent al producte adquirit, mitjançant tarja de crèdit o ingrés bancari. 5.2. Responsabilitat del CONTRACTANT. - En tot cas, serà responsabilitat del CONTRACTANT: 5.2.1. Assumir tots els riscs de deteriorament, danys i pèrdua dels productes des del moment en què aquests haguessin estat posats a la seva disposició pel tercer que, per compte del PRESTADOR DEL SERVEI, realitza el lliurament dels productes sol•licitats. 5.2.2. Comprovar el bon estat del paquet davant del tercer que, per compte del PRESTADOR DEL SERVEI, realitzi el lliurament del producte sol•licitat, indicant a l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l'embalatge. Si una vegada revisat el contingut el CONTRACTANT detectés qualsevol incidència com cop, ruptura o qualsevol desperfecte causats per la tramesa, aquest es compromet a comunicar-ho al PRESTADOR DEL SERVEI en el menor termini de temps possible.

SISENA. - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
6.1. - Informació al CONTRACTANT de l'existència de fitxer i sol•licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel CONTRACTANT als formularis que hi pugui haver al lloc web, EL PRESTADOR DEL SERVEI compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altres normes que la desenvolupen i informa al CONTRACTANT que les dades referides seran incloses dins d'un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el CONTRACTANT el seu consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions Generals a l'esmentat tractament. 6.2. - Finalitat del tractament: EL PRESTADOR DEL SERVEI recull determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT al formulari per formalitzar la compravenda dels productes. EL PRESTADOR DEL SERVEI informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades. EL PRESTADOR DEL SERVEI tractarà aquestes dades per a la facturació i la tramesa del producte, així com per a la tramesa periòdica d'ofertes i d'informació comercial al CONTRACTANT. En tot cas, les dades recollides i tractades pel PRESTADOR DEL SERVEI són les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment. 6.3. - Obligatorietat de la introducció de les dades: Els camps en els quals figuri un asterisc* als formularis existents són aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria impossibilitat de remetre la consulta o de realitzar la comanda concreta. 6.4. - Drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició: El CONTRACTANT que introdueixi les seves dades personals als diferents formularis d'alta, tindrà ple dret a exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició en qualsevol moment sol•licitant-ho a www.trito.es o per correu postal a TRITO, S.L., amb domicili a l’Avda. de la Catedral, 3 C.P. 08002 de Barcelona incloent en ambdós casos còpia del DNI o un altre document indentificatiu, del titular de les dades. EL PRESTADOR DEL SERVEI reitera que es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals del CONTRACTANT, declarant el seu compromís en la no cessió a tercers en cap cas, sense comptar amb el previ consentiment dels seus titulars. 6.5. - Seguretat. - EL PRESTADOR DEL SERVEI assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i és per això que s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. EL PRESTADOR DEL SERVEI no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir entorn de les dades personals quan es derivin bé d'un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es degui a una falta de diligència del CONTRACTANT en relació a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals. 6.5. Veracitat de les dades. - El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si fos necessari.

SETENA. - RESPONSABILITAT
7.1. - EL PRESTADOR DEL SERVEI en cap cas serà responsable de: 7.1.1.- Els errors i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius. 7.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar al lloc web. 7.2. - EL PRESTADOR DEL SERVEI es reserva el dret a suspendre l'accés al lloc web sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, EL PRESTADOR DEL SERVEI col•laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il•lícita.

VUITENA. - DRETS D'AUTOR.
- EL PRESTADOR DEL SERVEI informa que el lloc web www.trito.es,- els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat de consentiment exprés i escrit del PRESTADOR DEL SERVEI.

NOVENA. - LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.
- Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions Generals EL PRESTADOR DEL SERVEI se sotmet als criteris de determinació competencial establerts en la legislació aplicable sobre consumidors i usuaris.

DESENA. - En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul•la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PRESTADOR DEL SERVEI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part del PRESTADOR DEL SERVEI.